مطالب متنوع از همه جا در این وب سعی شده مطالب متنوع در موضوعات مذهبی و.. گرداوری شود . با تشکر آدرس وب خودتان : www.jalalsa.ir http://jalalsah.mihanblog.com 2018-02-24T16:39:08+01:00 text/html 2018-02-08T17:54:43+01:00 jalalsah.mihanblog.com jalal گدایی در جانان http://jalalsah.mihanblog.com/post/720 <font face="Mihan-Yekan" size="5">همه ما در هر مرتبه ای که باشیم باید&nbsp; گدا در خانه خدا و ائمه باشیم .و به این معتقد باشیم که تنها یک قدرت در جهان وجود دارد که برترین است و هیچ گاه ما را فراموش نمی کند به قول بزرگی مشکل اصلی ما اینست که قدرت همه موجودات را قدرت می دانیم و از قدرت اصلی قافلیم و <br>قافلیم از اینکه <br>اگر انها بخواهند قطره دریا میشود <br></font><font face="Mihan-Yekan" size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; به قول حافظ </font><br><font face="Mihan-Yekan" size="5">گدایی در جانان به سلطنت مفروش</font><br><br><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-indent: 0px; text-align: right; font-weight: 300; font-size: 0.9em; font-style: normal; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کسی ز سایه این در به آفتاب رود</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-indent: 0px; text-align: right; font-weight: 300; font-size: 0.9em; font-style: normal; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-indent: 0px; text-align: right; font-weight: 300; font-size: 0.9em; font-style: normal; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و به قول فروغ بسطامی:</font></p><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">جمعی به در پیر خرابات خرابند</font></p></div><div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">قومی به بر شیخ مناجات مریدند</font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" size="5"> </font><div class="b"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد</font></p></div><div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" size="5">یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند</font></p></div></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 300; letter-spacing: normal; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-indent: 0px; text-align: right; font-weight: 300; font-size: 0.9em; font-style: normal; line-height: 30px;"><font style="" face="Mihan-Yekan" size="5"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-indent: 0px; text-align: right; font-weight: 300; font-size: 0.9em; font-style: normal; line-height: 30px;"><font style="" face="Mihan-Yekan" size="5"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-indent: 0px; text-align: right; font-weight: 300; font-size: 0.9em; font-style: normal; line-height: 30px;"><font style="" face="Mihan-Yekan" size="5"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-indent: 0px; text-align: right; font-weight: 300; font-size: 0.9em; font-style: normal; line-height: 30px;"><font style="" face="Mihan-Yekan" size="5"><br></font></p></div> text/html 2018-01-20T01:18:21+01:00 jalalsah.mihanblog.com jalal اگر ده چیز بین مردم ترک شود ده چیز دیگر جای ان را می گیرد http://jalalsah.mihanblog.com/post/719 <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/85/253460/65469.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"> text/html 2017-12-21T15:00:14+01:00 jalalsah.mihanblog.com jalal غیبت http://jalalsah.mihanblog.com/post/718 <font face="Mihan-Yekan" size="4">گاهی با یک غیبت کوچیک اعمال چهل روز ادم تباه می شود&nbsp;</font><div><br></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp; &nbsp;با هم سخنرانی کوتاهی را در این زمینه می شنویم</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="5"><br></font></div><div><a href="http://www.mediafire.com/file/cw7r1c1osrdqpia/02+-+Gheybat+1_01.mp3" target="_blank" title="غیبت "><font size="5">لینک دانلود&nbsp;</font></a></div> text/html 2017-12-10T06:19:48+01:00 jalalsah.mihanblog.com jalal ذکر گره گشای http://jalalsah.mihanblog.com/post/714 <font size="4" face="Mihan-Koodak">آیت الله ناصری:<br><br>اگر کارت گره خورده تسبیح حضرت زهرا(س) را بگو ، تا کار گشایی کند .<br><br><br><br>(تسبیح حضرت زهرا گفتن 34 بار الله اکبر 33 بار الحمد الله 33 بار سبحان الله است.)<br></font><br> text/html 2017-12-08T17:40:52+01:00 jalalsah.mihanblog.com jalal کسانی که مصیبت زده هستند چکار کنند http://jalalsah.mihanblog.com/post/712 <font size="3" face="Mihan-Yekan"><br><font size="4">سه چیز خداوند به مصیبت زده می دهد که برای حتی یکی از این سه چیز ملایکه قبطه می خورند در صورتی که تسلیم باشند .<br>با هم فایل یک دقیقه ای&nbsp; زیر را می شنویم </font><br><br><font size="4"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/85/253460/ali1.mp3" target="" title="">لینک دانلود </a></font><br><br><br></font><br> text/html 2017-12-08T17:15:46+01:00 jalalsah.mihanblog.com jalal مهم ترین نصیحت http://jalalsah.mihanblog.com/post/711 &nbsp; <font size="4" face="Mihan-Koodak">‌استاد سید عبدالله فاطمی نیا می فرمایند :<br><br>☘️ <br>یکی از آقازاده های مرحوم آیت الله سلطانی طباطبایی(ره) می گوید:<br>یک روز نشسته بودیم؛ با خود گفتم از پدرم استفاده بکنم، به ایشان گفتم:<br>اگر بنا بشود که شما به من فقط یک نصیحت بکنید، چه می گویید؟<br>ایشان سرشان را پایین انداخته، تأملی کردند؛<br>سپس سرشان را بلند کرده فرمودند:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; " آبروی کسی را مبر!"<br></font> text/html 2017-12-06T03:40:52+01:00 jalalsah.mihanblog.com jalal قران به تفکیک ایه با صدای استاد منشاوی http://jalalsah.mihanblog.com/post/710 <b>قران به تفکیک ایه با صدای استاد منشاوی</b><br><strong></strong><br><br><span><strong>Minshawy Mujawwad 64kbps</strong> (<a href="http://everyayah.com/data/Minshawy_Mujawwad_64kbps/" target="_blank" class="">GO</a>) (<a href="http://everyayah.com/data/Minshawy_Mujawwad_64kbps/000_versebyverse.zip" target="_blank" class="">ZIP</a>) (<a href="http://everyayah.com/data/Minshawy_Mujawwad_64kbps/000_checksum.md5" target="_blank" class="">MD5</a>)</span> (<a href="http://everyayah.com/data/Minshawy_Mujawwad_64kbps/zips/" target="_blank" class="">More Zips</a>) <br><br>کیفیت بالاتر<br><br><span><strong>Minshawy Mujawwad 192kbps</strong> (<a href="http://everyayah.com/data/Minshawy_Mujawwad_192kbps/" target="_blank" class="">GO</a>) (<a href="http://everyayah.com/data/Minshawy_Mujawwad_192kbps/000_versebyverse.zip" target="_blank" class="">ZIP</a>) (<a href="http://everyayah.com/data/Minshawy_Mujawwad_192kbps/000_checksum.md5" target="_blank" class="">MD5</a>)</span> (<a href="http://everyayah.com/data/Minshawy_Mujawwad_192kbps/zips/" target="_blank" class="">More Zips</a>)<br><br><br>منبع:http://everyayah.com/data/status.php<br><span><strong><br><br></strong></span> text/html 2017-11-30T15:03:32+01:00 jalalsah.mihanblog.com jalal قران بهترین کتاب http://jalalsah.mihanblog.com/post/709 <p dir="rtl" align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font color="#800080">قران بهترین کتاب</font><b><font color="#800080"><br></font></b></font></p><p dir="rtl" align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><font color="#800080">خدا می داند قرآن برای اهل ایمان – مخصوصاً اگر اهل علم باشند – چه معجزه ها و کراماتی دارد و چه چیزهایی از آن خواهند دید! </font><font color="#000080"> <br><br><font size="2">آیه الله بهجت(در محضر بهجت:1/55)</font><br></font></b></font></p><font face="Mihan-Yekan" size="4"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><font color="#800080">برنامۀ قرآن، آخرین برنامۀ انسان سازی است که در اختیار ما گذاشته شده است، ولی ما از آن قدردانی نمی کنیم! </font><font color="#000080"> <br><br><font size="2">آیه الله بهجت(در محضر بهجت:1/55)</font></font></b></font></p><p dir="rtl" align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><font color="#000080"><br></font></b></font></p><p dir="rtl" align="justify"><b><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#800080">اگر درست به قرآن عمل می کردیم، با عمل خود دیگران را جذب می کردیم؛ زیرا مردم غالباً – به جز عدّۀ معدود – خواهان و طالب نور هستند.</font><font face="B Mitra" color="#000080"><font face="Mihan-Yekan" size="4"> <br><br><font size="2">آیه الله بهجت(در محضر بهجت:2/.14)</font></font><br></font></b></p> text/html 2017-11-17T16:09:27+01:00 jalalsah.mihanblog.com jalal آیا با خنداندن مردم به بهشت می رویم؟ http://jalalsah.mihanblog.com/post/708 <font color="#000000" size="4" face="Mihan-Yekan"><b><font color="#000000"><b><font color="#000000"><b><font color="#000000"><b><font color="#000000"><b><font color="#000000"><b><font color="#000000"><b><font color="#000000"><b><font color="#000000"><b><font color="#000000"><b><font color="#000000"><b><font color="#000000"><b><font color="#000000"><b><font color="#000000"><b><font color="#000000"><b><font color="#000000"><b><font color="#000000"><b><font color="#000000"><b><font color="#000000"><b><font color="#000000"><font size="3" face="Mihan-Koodak">در سال های&nbsp; اخیر برخی برای&nbsp;&nbsp; خندان مردم به هر قیمتی و دست به هر کاری می زنند و در برنامه ها طنز های خود به یکدیگر طعنه و ابروی یکدیگر را مورد هجوم قرار می دهند که البته صدا و سیما ایران هم از این دستهبی بهره نبوده&nbsp; .داستان زیر گواهی بر رد این شوخی های بی مورد است.</font><br><br>مردى شجاع در مدینه بود كه همه را مى خندانید و با مسخرگى رزق و معیشت خود را در مى آورد.<br> جماعتى گفتند: خوب است امام سجاد را دعوت كنیم و قدرى او را بخندانى ؛ شاید از گریه هاى زیاد لحظه اى ساكت شود.<br> جمع شدند و رفتند خدمت امام ، كه در راه حضرت را دیدند، با دو نفر از غلامان مى آمد. آن شخص عباى امام را از شانه اش جمع كرد و به شانه اش ‍ انداخت و همراهان شروع به خنده كردند.<br> امام فرمود: این كیست ؟ گفتند: مردى است كه مردم را مى خنداند و از آنها پول مى گیرد.<br> فرمود: <font color="#CC0000">به او بگویید، روز قیامت آنان كه عمر خود را به بطالت گذرانیدند زیان مى برند.</font><br> بعد از این كلام آن شخص دست از اذیت و حركات ناشایست كشید و به راه راست هدایت یافت</font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font></b></font> text/html 2017-11-08T14:50:18+01:00 jalalsah.mihanblog.com jalal زیارت اربعین http://jalalsah.mihanblog.com/post/707 <font style="direction: rtl;" size="4" face="Mihan-Yekan"><span class="style11"><b><font color="#000099">زیارت اربعین</font></b><br>در<b> </b></span><b><span class="style7">روز اربعین</span><span class="style11"> (بیستم ماه صفر) </span><span class="style5">زیارت امام حسین</span></b><span class="style11"><b>(علیه السلام) مستحبّ است و مورد تأكید قرار گرفته.</b> در روایتى كه «شیخ طوسى» از امام حسن عسكرى(علیه السلام) نقل كرده، چنین آمده است: نشانه هاى مؤمن پنج چیز است: به جاى آوردن پنجاه و یك ركعت نماز (17 ركعت نماز واجب و 34 ركعت نافله) و زیارت اربعین (امام حسین(علیه السلام)) و انگشتر را بر دستِ راست نهادن، و پیشانى را به هنگام سجده بر خاك گذاردن و بسم الله الرّحمن الرّحیم را در نماز بلند گفتن.<br><br></span></font> <div id="translate_larg0" class="style11"> <p class="style11"><font size="4" face="Mihan-Yekan">زیارت اربعین به دو صورت نقل شده است:<br><b>زیارت اوّل: </b>«شیخ طوسى» از «صفوان جمّال» روایت مى كند كه گفت: مولایم امام صادق(علیه السلام) در ارتباط با زیارت اربعین به من فرمود: هنگامى كه روز، بالا آمد خطاب به امام حسین(علیه السلام) مى گویى: <br></font></p><p class="style11"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></p><p class="style11"><font size="4" face="Mihan-Yekan">بقیه در ادامه......<br></font></p><p class="style11"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></p><br></div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span class="style11"></span></font> text/html 2017-10-31T03:11:07+01:00 jalalsah.mihanblog.com jalal دعای اول صبح.... http://jalalsah.mihanblog.com/post/706 <font size="4" face="Mihan-Yekan">روزی شخصی خدمت حضرت علی(ع) میرود و میگوید یا امیر بنده به علت مشغله زیاد نمیتوانم همه دعاها را بخوانم،چه کنم؟<br><br>حضرت علی(ع) فرمودند:خلاصه تمام ادعیه را به تو میگویم،هر صبح که بخوانی گویی تمام دعاها را خواندی.<br><br>1 ✅الحمدلله علی کل نعمه<br>2 ✅و اسئل لله من کل خیر<br>3 ✅و استغفر الله من کل ذنب<br>4 ✅ واعوذ بالله من کل شر<br><br>1 خدا را سپاس و حمد می گویم برای هر نعمتی که به من داده است.<br>2 و از خداوند درخواست میکنم هر خیر و خوبی را <br>3 و خدایا مرا ببخش برای تمام گناهانم.<br>4 و خدایا به تو پناه می برم از همه بدی ها.<br><br>بحارالانوار:ج۹۱ ص۲۴۲<br></font> text/html 2017-10-31T02:57:14+01:00 jalalsah.mihanblog.com jalal ترک نماز یعنی.... http://jalalsah.mihanblog.com/post/705 <font size="4" face="Mihan-Yekan">میگن شیطان با بنده ای همسفر شد موقع نماز صبح بنده نماز نخوند موقع ظهر و عصر هم نماز نخوند موقع مغرب و عشاء رسید بازم بنده نماز بجای نیاورد<br>موقع خواب شیطان به بنده گفت من با تو زیر یک سقف نمی خوابم چون پنج وقت موقع نماز شد و تو یک نماز نخوندی<br>میترسم غضبی از آسمان بر این سقف نازل بشه که من هم با تو شامل بشم<br>بنده گفت تو شیطانی و من بنده خدا ، چطور غضب بر من نازل بشه ؟<br>شیطان در جواب گفت من فقط یک سجده اونم به بنده خدا نکردم از بهشت رانده شدم و تا روز قیامت لعن شدم<br>در صورتیکه تو از صبح تا حالا باید چند سجده به خالق میکردی و نکردی وای به حال تو که از من بدتری ؟؟؟؟<br><br>از پاهایی که نمی توانند تو را به ادای نماز ببرند، انتظار نداشته باش که تو را به بهشت ببرند..<br><br><font color="#CC0000">رسول الله فرموده اند :<br>ترك نماز صبح: نور صورت<br>ترك نماز ظهر: بركت رزق<br>ترك نماز عصر: طاقت بدن<br>ترك نماز مغرب: فایده فرزند<br>ترك نماز عشاء: آرامش خواب را از بین میبرد </font></font> text/html 2017-10-28T16:47:26+01:00 jalalsah.mihanblog.com jalal نماز و روزی... http://jalalsah.mihanblog.com/post/704 <font size="4" face="Mihan-Yekan">پیامبر (ص) فرمود: الصلاة ... برکة فی الرّزق<br> - نماز برکت در رزق و روزی می شود.<br> امام صادق (ع) فرمود: کذب من زعم انه یصلی باللیل و هو یجوع ان صلاة اللیل تضمن رزق النهار <br> - <font color="#FF0000"><b>اگر کسی من نماز شب می خوانم و روز در گرسنگی به سر می برم، دروغ گفته است، زیرا که نماز شب ضامن روزی، روز است.</b></font><br> حضرت رسول اکرم (ص) فرمود: بدانید هیچ چیزی مؤمن را به خدا نزدیک نمی کند، مگر آنکه نماز شب و تسبیح و تهلیل گفتن و استغفار و گریه های نیمه شب و خواندن قرآن تا طلوع فجر و متصل نمودن نماز شب به نماز صبح، پس هر که چنین باشد او را بشارت می دهم به فراوانی روزی که بدون رنج و زحمت و زور بازو بدستش آید.<br> روایت کرده شیخ مفید که: <br><font color="#990000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);">ان صلاة اللیل تدرالرزق (ویا) تجلب الرزق <br> - نماز شب روزی را جلب کرده و زیاد می کند.</span></font></font><br> text/html 2017-10-25T07:07:25+01:00 jalalsah.mihanblog.com jalal کار خوبه خدا درست کنه http://jalalsah.mihanblog.com/post/701 <font size="4" face="Mihan-Yekan"><br>کار خوبه خدا درست کنه .دولت و ملت و.... خر کیند </font><br><br><font size="4" face="Mihan-Yekan">و اما در اخر <br><font color="#000099">مرو به هند و برو با خدای خویش بساز که هرکجا که روی آسمان همین رنگ است </font></font><br><div id="1508927781366294"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/tRd52/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2017-10-20T15:01:55+01:00 jalalsah.mihanblog.com jalal رفع بلا و نحسی http://jalalsah.mihanblog.com/post/697 <div class="margin-y-4 padding-4"> <h4 class="color-medium-blue"><font size="4" face="Mihan-Yekan">برای رفع هر نحوست(نحسی) صدقه بدهید</font></h4><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><p class="text-justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan">حضرت صادق (علیه السلام) فرمود زمینی بین من و مردی قرار بود تقسیم شود. آن مرد از علم نجوم اطلاعی داشت. کار را به تأخیر می انداخت تا ساعتی را انتخاب کند که به اعتقاد خودش آن ساعت برای او خوب است و برای من بد، در نتیجه او سود کند و من زیان. بالاخره روز و ساعتی که در نظر داشت رسید، زمین تقسیم شد ولی به نفع من تمام گردید. منجم از روی ناراحتی دست خود بر یکدیگر زده گفت (ما رأیت کالیوم قط) مانند امروز هرگز ندیده بودم. <br> پرسیدم مگر چه شده؟ جواب داد من مردی منجم هستم در ساعت خوبی بیرون آمدم و ساعت بد را برای شما اختیار کردم. اینک می بینم کار برعکس شد قسمت بهتر نصیب شما گردید گفتم می خواهی تو را حدیثی بیاموزم که پدرم به من فرمود؟ <br> تقاضا کرد بگو. گفتم پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود هر که مایل است خداوند نحوست روزش را جلوگیری کند صبحگاه آن روز صدقه بدهد. اگر می خواهد نحوست شبش از بین برون سر شب صدقه دهد من ابتدای حرکت و خارج شدن خود را با صدقه شروع کردم. این صدقه دادن برایت بهتر از علم نجوم است.<br> تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن - بدمی یا درمی یا قلمی یا قدمی </font></p> </div> text/html 2017-10-20T14:52:03+01:00 jalalsah.mihanblog.com jalal رنجاندن فقیر چرا و چه عواقبی دارد ؟؟ http://jalalsah.mihanblog.com/post/700 <font size="4" face="Mihan-Yekan"><font color="#000099">رنجاندن فقیر چرا و چه عواقبی دارد ؟؟</font><br><br>مردی با زن خود بر سر سفره نشسته بود میان سفره مرغی بریان نهاده بودند. سائلی به در خانه آنها آمده درخواست کمک کرد: صاحب خانه از جای حرکت نموده او را با عصبانیت دور کرد. مدتی گذشت آن مرد فقیر شد به واسطه تنگدستی زوجه خود را طلاق داد، زن شوهر دیگری اختیار نمود. اتفاقا باز روزی با شوهر بر سر سفره ای نشسته بودند مرغ بریانی هم وجود داشت. <br> فقیری بر در خانه آمد. شوهرش گفت خوب است همین مرغ را به فقیر بدهی. زن مرغ را برداشت و به درب خانه رفت به فقیر داد. وقتی که بازگشت شوهر متوجه شد زن گریه می کند. سبب گریه را پرسید. گفت آن فقیر شوهر سابقم بود حکایت آزردن و کمک نکردن به سائل را برایش شرح داد. شوهرش گفت به خدا سوگند من همان سائلم که به در خانه شما آمدم و آن مرد، مرا رنجانید. </font> text/html 2017-10-20T14:44:58+01:00 jalalsah.mihanblog.com jalal علت گرفتاری یوسف و اندوه یعقوب چه بود ؟؟؟ http://jalalsah.mihanblog.com/post/699 <h4 class="color-medium-blue"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#000099">علت گرفتاری یوسف و اندوه یعقوب چه بود ؟؟؟</font><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></h4><font size="4" face="Mihan-Yekan"> ابو حمزه ثمالی گفت صبحگاه جمعه ای نماز با حضرت زین العابدین خواندم. ایشا ن پس از تمام کردن ذکر و تسبیح به قصد منزل حرکت نمودند من هم در خدمتشان بودم. وقتی به منزل رسید کنیزی داشت بنام سکینه، او را خواسته فرمود <font color="#CC0000">مبادا مستمند و فقیری را که به در خانه ما آمد مأیوس برگردانید حتما هر که آمد غذایش بدهید زیرا امروز جمعه است</font>. <br> عرض کردم آقا همه کسانی که سؤال می کنند مستحق نیستند.<font color="#000099"> فرمود ثابت (اسم ابوحمزه است) می ترسم بعضی مستحق باشند و از در خانه ما محروم شوند آنگاه بر ما خانواده نازل شود آنچه بر&nbsp; آنچه بر خانواده یعقوب وارد شد</font>.<br><font color="#CC0000">&nbsp;غذا بدهید سؤال کنندگان را غذا بدهید.</font><br> حضرت یعقوب هر روز گوسفندی می کشت مقداری خودشان مصرف می کردند و قدری صدقه می دادند. مرد مومن و مستمندی در حال روزه با منزلتی که در نزد خداوند نیز داشت، غریب آن ناحیه بود از در خانه آنها گذشت. افطار شب جمعه بود گفت سائلی غریب و گرسنه ام از زیادی غذای خود به من بدهید. درخواست خود را بر در خانه یعقوب مکرر کرد آنها می شنیدند ولی از وضع او خبر نداشتند گفته اش را تصدیق ننمودند. <br> شب فرا رسید فقیر مایوس گردید جمله انا لله و انا الیه راجعون را بر زبان گذرانیده اشکش جاری شد. آن شب با همان حال خوابیده و شکایت گرسنگی را به خدا کرد، فردا را نیز روزه گرفت با شکیبائی خدا را ستایش می کرد. اما یعقوب (علیه السلام) و خانواده اش با شکم سیر خوابیدند از غذایشان هم زیاد ماند. خداوند صبح آنشب به یعقوب وحی کرد <font color="#000099">بنده ما را خوار کردی به طوری که باعث خشم من شد سزاوار تأدیب و نزول بلا و گرفتاری شدی</font> که از طرف من نسبت به خود و خانواده ات نازل شود. <br> یا یعقوب ان احب انبیائی الی و اکرمهم علی من رحم مساکین عبادی و قربهم الیه و اطعمهم و کان لهم مأوی و ملجأ یعقوب! به درستی که محبوب ترین پیغمبران در نزد من آن کسی است که بر مستمندان ترحم کند و آنها را به خود نزدیک نموده غذایشان بدهد پشتیبان و پناه ایشان باشد. یعقوب! دیشب بنده مستمند ما (ذمیال) را ترحم نکردی هنگام افطار به در خانه ات آمده درخواست نمود که غریب و بینوایم او را غذا ندادی با اشک جاری بازگشت شکایت گرسنگی خود را به من کرد. امروز نیز روزه گرفت دیشب شما همه سیر بودید و غذایتان زیاد آمد. <br> یعقوب می دانی دوستانم را به کیفر و رفتاری، از دشمنانم زودتر مبتلا می کنم. این هم به واسطه حسن نظر من به آنها است. اما دشمنان را پس از هر خطا فورا گرفتار نمی کنم تا متوجه استغفار نشوند آنها را خورده خورده می گیریم(14) اینک به عزتم سوگند تو و فرزندانت را گرفتار می کنم و بر شما مصیبتی نازل خواهم کرد و با کیفر خود شما را می آزارم آماده ابتلا شوید و به آنچه بر شما نازل می کنم راضی و شکیبا باشید. <br> ابو حمزه به حضرت زین العابدین (علیه السلام) عرض کرد فدایت شوم یوسف خواب را در کدام شب دید. فرمود همان شبی که یعقوب و خانواده اش سیر خوابیدند و ذمیال گرسنه. صبحگاه که خواب را برای پدر نقل کرد با آن وحی که شده بود یعقوب افسرده گشت به یوسف گفت برادران خود را از این خواب مطلع نکن می ترسم نیرنگی برایت بکنند. اما یوسف داستان خواب را به برادران گفت گرفتاری آنها شروع شد.<br><br><br>ای که دستت می رسد کاری بکن/ پیش از انکه کز تو نیاید هیچ کار <br></font> text/html 2017-10-20T14:07:47+01:00 jalalsah.mihanblog.com jalal یاد بگیرید و یاد بدهید بسم الله http://jalalsah.mihanblog.com/post/698 <font size="4" face="Mihan-Yekan"><font color="#3333FF">یاد بگیرید و یاد بدهید بسم الله تا سعادتمند شوید <br><br></font>روایت نموده اند که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) روزی از قبرستان گذر می نمودند نزدیک قبری رسیدند به اصحاب خویش فرمودند: عجله کنید و بگذرید اصحاب تعجیل کردند و از آنجا گذشتند و در وقت مراجعت چون به قبرستان و آن قبر رسیدند خواستند زود بگذرند حضرت فرمودند: عجله نکنید.<br> اصحاب عرض کردند: یا رسول الله! چرا در وقت رفتن امر به عجله کردن فرمودید حضرت فرمودند: صاحب این قبر را عذاب می کردند و من طاقت شنیدن ناله و فریاد او را نداشتم اکنون خدای تعالی رحمتش را شامل حال او کرد، گفتند: یا رسول الله! سبب عذاب و رحمت به او چه بود؟ <br> حضرت فرمودند: این مرد، مرد فاسقی بود که به سبب فسقش تا این ساعت در اینجا معذب بود کودکی از وی باقی مانده بود در این وقت او را به مکتب بردند و معلم به این فرزند بسم الله الرحمن الرحیم را تعلیم نمود و کودک آن را بر زبان جاری نمود، در این هنگام به فرشتگان عذاب خطاب رسید که دست از این بنده فاسق بردارید و او را عذاب نکنید روا نباشد که پدر را عذاب کنیم در حالی که پسرش به یاد ما باشد<br><font size="2">منبع:<br>**ر.ک: داستان هایی از بسم الله الرحمن الرحیم 2/86 85 به نقل از: تفسیر متهج الصادقین /32 </font></font> text/html 2017-10-20T13:56:47+01:00 jalalsah.mihanblog.com jalal لبه پرتگاه http://jalalsah.mihanblog.com/post/696 <h4 class="color-medium-blue"><font size="4" face="Mihan-Yekan">براستی انسان در لبه پرتگاه است پس نباید غافل گشت.<br></font></h4><h4 class="color-medium-blue"><font size="4" face="Mihan-Yekan">هفتاد سال، هفت روز یک نان</font></h4><font size="4" face="Mihan-Yekan"> گویند عابدی هفتاد سال خدا را عبادت کرد. شبی در عبادتگاه خود مشغول راز و نیاز بود. زنی آمده درخواست کرد او را اجازه دهد شب را در آنجا بسر برد تا از سرما محفوظ بماند. عابد امتناع ورزید. زن اصرار نمود باز نپذیرفت، مأیوس شده برگشت. در این هنگام چشم عابد به اندام موزون و جمال دلفریب او افتاد هر چه خواست خود را نگه دارد ممکن نشد از معبد بیرون آمده او را برگردانید داستان گرفتار شدن خود را شرح داد. هفت شبانه روز با او بسر برد. <br> شبی به یاد عبادتها و مناجاتهای چندین ساله افتاد بسیار افسرده گردید به اندازه ای اشک ریخت که از حال رفته بیهوش شد. زن وقتی ناراحتی عابد را مشاهده کرد همین که به هوش آمد گفت تو خدای را با غیر من معصیت نکرده ای اگر با او از در توبه درآئی شاید قبول کند. مرا نیز یادآوری کن. <br> عابد از عبادتگاه بیرون شد سر به بیابان گذاشت. شب فرا رسید پناه به خرابه ای برد، در آن خرابه دو نفر کور زندگی می کردند که هر شب راهبی برای آنها دو گرده نان به وسیله غلامش می فرستاد. غلام راهب آمد، به هر کدام یک گرده نان داد. یکی از نانها را عابد معصیت کار گرفت. کوری که به او نان نرسیده بود در گریه شد. گفت امشب باید گرسنه به سر برم. غلام گفت دو گرده نان را بین شما تقسیم کردم. <br> عابد با خود اندیشید که من سزاوارترم با گرسنگی بسر برم این مرد مطیع و فرمانبردار است ولی من معصیت کار و نافرمانم. سزایم این است که گرسنه باشم، نان را به صاحبش رد کرد. <br> آنشب را بدون غذا بسر برده، رنج و ناراحتی فراوانی و شدت گرسنگی توان را از او ربود، به اندازه ای ضعف پیدا کرد که مشرف به مرگ گردید. خداوند به عزرائیل امر کرد روح او را قبض نماید وقتی از دنیا رفت فرشته های عذاب و ملائکه رحمت درباره اش اختلاف کردند. <br> فرشتگان رحمت مدعی بودند که مردی عاصی بوده ولی توبه کرده است. ملائکه عذاب می گفتند معصیت نموده با مامور او هستیم. خداوند خطاب کرد عبادت <b>هفتاد ساله او را با معصیت هفت روزه اش بسنجید. وقتی سنجیدند معصیت افزون شد</b>. آنگاه امر کرد معصیت هفت روزه را با گرده نانی که دیگری را بر خود مقدم داشت مقابله کنید سنجیدند به واسطه ایثار و انفاق گرده نان زیادتر گردید و ثواب آن افزون گشت. ملائکه رحمت امور او را عهده دار شدند. </font> text/html 2017-10-17T14:35:02+01:00 jalalsah.mihanblog.com jalal کرامات استاد .... http://jalalsah.mihanblog.com/post/694 <font size="4" face="Mihan-Yekan">یکی از شاگردان شیخ اعظم انصاری گوید: چون از مقدمات علوم و سطوح فارغ گشتم برای تکمیل تحصیلات به نجف اشرف رفتم و به مجلس افادت شیخ درآمدم ولی از مطالب و تقریراتش هیچ نمی فهمیدم. خیلی براین حالت متأثر شدم تا جائی که دست به ختوماتی زدم باز فایده نبخشید بالاخره به حضرت امیر علیه السلام متوسل گشتم. <br> شبی در خواب خدمت آن حضرت رسیدم. حضرت آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم را در گوش من قرائت فرمود. صبح چون در مجلس درس حاضر شدم. درس را می فهمیدم کم کم جلو رفتم، پس از چند روز به جایی رسیدم که در آن مجلس صحبت می کردم. روزی از پایین منبر درس با شیخ بسیار صحبت می نمودم و اشکال می گرفتم. آن روز پس از پایان درس خدمت شیخ رسیدم. <br> شیخ آهسته در گوش من فرمود: آن کسی که بسم الله را در گوش تو خوانده است تا ولاالضالین را در گوش من خوانده است. این را گفت و رفت. <br> من از این قضیه بسیار تعجب کردم و فهمیدم که شیخ دارای کرامت است زیرا تا آن وقت به کسی این مطلب را نگفته بودم</font><br>منبع <br>**ر.ک: داستان های شنیدنی از کرامات علما / 62 61، به نقل از: بحار الانوار، 72 / 130. ***. text/html 2017-10-16T15:02:38+01:00 jalalsah.mihanblog.com jalal معجزه بسم الله http://jalalsah.mihanblog.com/post/695 <font face="Mihan-Yekan"> <font size="4"><font color="#000099">معجزه بسم الله</font><br>گویند: مردی بود منافق اما زنی مؤمن و متدین داشت این زن تمام کارهایش را با بسم الله آغاز می کرد. شوهرش از توسل جستن او به این نام مبارک بسیار غضبناک می شد و سعی می کرد که او را از این عادت منصرف کند روزی کیسه ای پر از طلا به زن داد تا آن را به عنوان امانت نگه دارد<br>&nbsp;زن آن را گرفت و با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم در پارچه ای پیچید و با بسم الله آن را در گوشه ای از خانه پنهان کرد، شوهرش مخفیانه آن طلا را دزدید و به دریا انداخت تا همسرش را محکوم و خجالت زده کند و بسم الله را بی ارزش جلوه دهد سپس به مغازه خود برگشت در بین روز صیادی دو ماهی را برای فروش آورد آن مرد ماهی ها را خرید و به منزل فرستاد تا زنش آن را برای نهار آماده سازد. <br> زن وقتی شکم یکی از آن دو ماهی را پاره کرد ناگهان دید همان کیسه طلا که پنهان کرد بود درون شکم یکی از ماهی هاست آن را برداشت و با گفتن بسم الله در مکان اول خود گذاشت شوهر به خانه برگشت و کیسه زر را از زن طلب کرد زن مؤمنه فوراً با گفتن بسم الله از جای برخاست و کیسه زر را آورد شوهرش خیلی تعجب کرد و سجده شکر الهی را بجا آورد و از جمله مؤمنین و متقین گردید**<br>منبع:<br><font size="2">ر.ک: روایت های و حکایت ها / 213 212، به نقل از: خزینه الجواهر فی زینه المنابر/ 612. ***. </font></font><br><br> </font> text/html 2017-10-16T14:28:35+01:00 jalalsah.mihanblog.com jalal گفتن بسم الله و گذشتن از آب. http://jalalsah.mihanblog.com/post/693 <font size="4" face="Mihan-Yekan"><font color="#3333FF">گفتن بسم الله و گذشتن از آب.</font><br><br>شخصی بیدار دل همواره برای شنیدن وعظ و سخنرانی به شهر می رفت اما تنها مشکلش این بود که در مسیر رفت و آمد او رودخانه ای قرار داشت که او به جهت نداشتن وسیله شخصی و سوار شدن برقایق کرایه ای اغلب اوقات دیر به مجلس سخنرانی می رسید،<br>&nbsp;روزی واعظ و سخنران مجلس درباره اهمیت آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم صحبت می کرد تا این که گفت: ای مردم در این آیه اسم اعظم خداوند وجود دارد و نکات مهمی در این اسم مطرح است و فواید و آثار بسیاری نیز بر آن مترتب است تا بدین حد که اگر کسی با اخلاص کامل بسم الله بگوید حتی می تواند از روی آب عبور نموده و بر آب راه برود. <br>آن مرد بیدار دل از شنیدن این سخنان خوشحال شد و پنداشت که کارش آسان گردیده است لذا تصمیم گرفت روز بعد بسم الله بگوید و از روی آب عبور کند صبح روز بعد هنگامی که کنار رودخانه رسید قایقی برای رفتن به آن سوی رودخانه نبود او هم بسم الله گفت و از روی آب گذشت. بعد از چند روزی به این فکر افتد که به جهت سپاسگزاری از واعظ او را به خانه اش میهمان کند به نزد واعظ رفت و از او دعوت نمود وقتی که با هم به لب رودخانه رسیدند قایقی را نیافتند به همین خاطر او از واعظ خواست که با هم بسم الله بگویند و از روی آب عبور کنند. <br> مرد بیدار دل بسم الله گفت و از روی آب عبور کرد و به آن طرف رودخانه رسید و از آن سو فریاد زد و از واعظ خواست که او هم به آن طرف بیاید اما واعظ گفت: من نمی توانم برروی آب بیایم مرد گفت: همان مطلبی را که به من آموختی به آن عمل کن واعظ گفت: آن چیزی که همراه تو است با من نیست <font color="#CC0000">و آن ایمان تو به بسم الله الرحمن الرحیم است صداقت و اخلاص و ایمان انسان وسایلی هستند که انسان را به سر منزل مقصود می رسانند</font> <font color="#000099">دانش و علم تنها برای رسیدن به مقصود کافی نیست</font></font><br><br><br>**ر.ک: داستان هایی از بسم الله الرحمن الرحیم 1، 42، به نقل از: اخلاق و احکام 418. ***. text/html 2017-10-16T13:36:15+01:00 jalalsah.mihanblog.com jalal گناهان پاییزی http://jalalsah.mihanblog.com/post/692 <font size="3"><font color="#000099">گناهان پاییزی</font><br><br><font size="4" face="Mihan-Yekan">ابوعثمان می گوید: من و سلمان علیه رضوان الله الحنان در زیر درختی نشسته بودیم، سلمان شاخه درختی را که برگ هایش خشک شده بود، جنبانید و در نتیجه همه برگ ها بر زمین ریخت. آنگاه سلمان به من گفت: ای ابوعثمان! از من نمی پرسی که چرا چنین کردم؟ گفتم: سبب این کار چه بود؟ سلمان گفت: با پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در زیر این درخت نشسته بودیم آن حضرت شاخه ای را که برگ هایش خشکیده بود، تکان داد و همه برگ ها برزمین ریخت سپس به من فرمود: ای سلمان! از من نمی پرسی که چرا چنین کردم؟ عرض کردم: یا رسول الله! سبب چه بود؟ پیامبر فرمود: مؤمن چون بر آن وجهی که دستور رسیده، وضو بگیرد و پس از آن نمازهای پنج گانه شبانه روزی را به جای آورد، گناهان او می ریزند همچون این برگ ها که از این درخت فروریخت. آن گاه حضرت این آیه شریفه را تلاوت فرمود:<font color="#CC0000"> واقم الصلاه طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات**هود/ 114</font>. *** یعنی: در دو طرف روز و اوایل شب نماز را برپا دار چرا که حسنات، سیئات (و آثار آنها) را از بین می برند*<br><br>منبع:</font></font>ر.ک: سرگذشتهای تلخ و شیرین قرآن 4/ 163- 162 به نقل از: منهج الصادقین 4/ 462، تفسیر نمونه 9/ 268 به نقل از: مجمع البیان. <br><font size="3"> </font> text/html 2017-10-03T13:24:27+01:00 jalalsah.mihanblog.com jalal عبادت كنندگان چگونه باید باشند؟ http://jalalsah.mihanblog.com/post/690 <font color="#0000cd" style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="3">در روایتى از امام صادق علیه السلام نقل شده كه فرمودند:<br><br></font></font><font color="#008000" style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="3">«العِبادَةُ ثَلاثَةٌ: قَوْمٌ عبدوا اللّه عَز و جلّ خوفاً؛ فتلك عبادَةُ العبید. و قَومٌ عَبَدُوا اللّه تبارَكَ و تَعالَى طَلَبَ الثَّوابِ؛ فَتِلكَ عبادة الأُجَرَاءِ. و قَوْمٌ عَبَدُوا اللّه عَزَّ و جَلَّ حُبّاً لَهُ؛ فَتِلكَ عبادَةُ الأحْرارِ. و هِىَ أَفْضَلُ العِبادَةِ؛&nbsp;<br><br>&nbsp;سه دسته‌اند: گروهى خداوند را از ترس عذاب جهنم عبادت مى‌كنند؛ این عبادت بردگان است و گروهى خداوند را به طمع بهشت عبادت مى‌كنند؛ این عبادت مزدبگیران است و گروهى خداوند را از روى عشق و محبت به او عبادت مى‌كنند؛ این عبادت آزدگان است، و این بهترین عبادت هاست.»<sup><font size="1">1</font></sup></font></font> <div><font color="#008000" style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="3"><sup><font size="1"><br></font></sup></font></font></div><div><font color="#008000" style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="3"><sup><font size="1"><br></font></sup></font></font></div><div><font color="#008000" style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="3"><sup><font size="1"><br></font></sup></font></font></div><div><div class="b" style="text-align: center; margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: left;"><font face="Mihan-Yekan" color="#990000" style="" size="3"><b>جمعی به در پیر خرابات خرابند</b></font></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" color="#990000" size="3"><b>قومی به بر شیخ مناجات مریدند</b></font></p></div></div><div class="b" style="text-align: center; margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: left;"><font face="Mihan-Yekan" color="#990000" size="3"><b>یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد</b></font></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" color="#990000" size="3"><b>یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند</b></font></p></div></div><div class="b" style="text-align: center; margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: left;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">فریاد که در رهگذر آدم خاکی</font></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">بس دانه فشاندند و بسی دام تنیدند</font></p></div></div><div class="b" style="text-align: center; margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: left;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#000099"><b>همت طلب از باطن پیران سحرخیز</b></font></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#000099"><b>زیرا که یکی را ز دو عالم طلبیدند</b></font></p></div></div><div class="b" style="text-align: center; margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: left;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">زنهار مزن دست به دامان گروهی</font></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">کز حق ببریدند و به باطل گرویدند</font></p></div></div><div class="b" style="text-align: center; margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: left;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">چون خلق درآیند به بازار حقیقت</font></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">ترسم نفروشند متاعی که خریدند</font></p></div></div><div class="b" style="text-align: center; margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: left;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">کوتاه نظر غافل از آن سرو بلند است</font></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">کاین جامه به اندازهٔ هر کس نبریدند</font></p></div></div><div class="b" style="text-align: center; margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><div class="m1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: left;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">مرغان نظرباز سبک‌سیر فروغی</font></p></div><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 30px; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">از دام گه خاک بر افلاک پریدند</font></p></div></div></div><div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div class="b" style="margin: auto auto 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: center;"><div class="m2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; width: 333.891px; float: left;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; line-height: 30px;"><font color="#cc0000" style="" face="Mihan-Yekan" size="3"><b style=""><br></b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-align: right; line-height: 30px;"><font color="#cc0000" style="" face="Mihan-Yekan" size="3"><b style=""><br></b></font></p></div></div></div> text/html 2017-09-30T18:13:31+01:00 jalalsah.mihanblog.com jalal اعمال روز عاشورا http://jalalsah.mihanblog.com/post/689 <div class="style23"><br></div> <div id="translate_larg1" class="style12"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span class="style10">مى&nbsp;دانیم روز عاشورا كه روز شهادت امام حسین(علیه السلام) و یاران باوفاى اوست، روز اندوه و غم و مصیبت ائمّه اطهار(علیهم السلام) و شیعیان آنها مى&nbsp;باشد، و بر انجام اعمال و رعایت امورى در این روز تأكید شده است، مانند:<br>1ـ <font color="#cc0000">شایسته است شیعیان در این روز دست از </font></span><span class="style25"><font color="#cc0000">كسب و كار </font></span><span class="style10"><font color="#cc0000">بكشند و نیازهاى خانه را امروز تهیّه و ذخیره نكنند و به عزادارى و نوحه&nbsp;سرایى بپردازند و همچون كسانى كه عزیزترین افراد خویش را از دست داده&nbsp;اند، غم&nbsp;زده و اندوهگین باشند. </font><br>امام على بن موسى الرّضا(علیه السلام) فرمود: <font color="#000099">هر كس در </font></span><span class="style20"><font color="#000099">روز عاشورا،</font></span><span class="style10"><font color="#000099"> دست از تلاش براى دنیا بردارد، خداوند حاجت&nbsp;هاى دنیوى و اخروى او را برآورده مى&nbsp;سازد، و هر كس كه روز عاشورا، روز اندوه و غم و گریه&nbsp;اش باشد، خداوند روز قیامت را روز سرور و شادى او قرار دهد و در بهشت با دیدار ما، چشمش روشن مى&nbsp;شود، و هر كس كه روز عاشورا را براى خود روز بركت بداند و در آن روز براى منزل خویش اموالى را ذخیره سازد، آن اموال براى او بركتى نخواهد داشت.(</font>1) (البته كسانى كه با مسائل بسیار ضرورى مردم سر و كار دارند مانند اطباى كشیك و امثال آنها از این امر مستثنا هستند).<br>در روایت دیگرى ابن عبّاس مى&nbsp;گوید: در منطقه «ذیقار» خدمت امیر مؤمنان(علیه السلام) رسیدم، صحیفه و نوشته&nbsp;اى را بیرون آورد كه به خط مبارك او و املاى رسول خدا(صلى الله علیه وآله) بود. امام(علیه السلام) آن صحیفه را بر من خواند كه در آن نوشته بود، امام حسین(علیه السلام)چگونه شهید مى&nbsp;شود و چه كسى او را مى&nbsp;كشد و چه كسانى وى را یارى مى&nbsp;كنند و چه كسانى با وى به شهادت مى&nbsp;رسند، امام(علیه السلام)وقتى آن را خواند گریه شدیدى نمود و من هم گریان شدم.(2)<br>همچنین در این روز از </span><span class="style25">لعن و بیزارى </span><span class="style10">جستن از قاتلان آن حضرت غافل نشوند و بر این امر تأكید كنند.<br>2ـ امام باقر(علیه السلام) فرمود: شیعیان در این روز به یكدیگر</span><span class="style25"> تسلیت</span><span class="style10"> بگویند و چه بهتر كه با این جمله&nbsp;ها باشد:<br><br></span><span class="style15">عَظَّمَ اللّهُ أُجُورَنا بِمُصابِنا بِالْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلامُ، وَ جَعَلَنا وَ إِیّاكُمْ مِنَ الطّالِبِینَ بِثارِهِ، مَعَ وَلِیِّهِ الاِْمامِ الْمَهْدِىِّ مِنْ آلِ مُحَمَّد عَلَیْهِمُ السَّلامُ.</span><span class="style10">(3)<br>ب</span><span class="style16">زرگ گرداند خدا پاداش ما را در سوگواریمان بر حسین(ع) و قرار دهد خداوند ما و شما را از خون خواهانش به همراه ولیش امام مهدى از خاندان محمّد</span><span class="style10">(ع).<br><br>3ـ مرحوم «ابن قولویه»(رحمه الله) مطابق روایتى مى&nbsp;گوید: كسى كه در </span><span class="style20">روز عاشورا</span><span class="style10"> كنار قبر امام حسین(علیه السلام) باشد و زائران را (كمك كند و) </span><span class="style25">آب دهد</span><span class="style10">، مانند كسى است كه لشكر آن حضرت را سیراب كرده باشد و گویا با آن حضرت در كربلا حاضر بوده است.(4)<br>4ـ </span><span class="style24">هزار</span><span class="style10"> مرتبه بر قاتلان آن حضرت </span><span class="style25">لعنت</span><span class="style10"> كند و بگوید:</span><span class="style15"> اَللّهُمَّ الْعَنْ قَتَلَةَ الْحُسَیْنِ(علیه السلام)</span><span class="style10">.(5)<br>5ـ خواندن </span><span class="style24">هزار</span><span class="style10"> مرتبه سوره </span><span class="style15">«توحید» </span><span class="style10">در این روز فضیلت فراوانى دارد.<br>امام صادق(علیه السلام) فرموده است: هر كس در </span><span class="style20">روز عاشورا</span><span class="style24"> هزار</span><span class="style10"> مرتبه سوره </span><span class="style25">«توحید»</span><span class="style10"> را بخواند، خداوندِ رحمان به وى نظر (رحمت) افكند و هر كس را كه خداوندِ رحمان (با دیده رحمت) نظر كند، وى را مجازات نخواهد كرد.(6)<br><b>6ـ<font color="#990000"> در </font></b></span><span class="style20"><font color="#990000"><b>روز عاشورا</b></font></span><span class="style10"><font color="#990000"><b> شایسته است كه از خوردن و آشامیدن - بدون قصد روزه - خوددارى نمایند تا این&nbsp;كه وقت عصر فرا رسد و از غذا و آب مختصرى (كه مصیبت&nbsp;زدگان استفاده مى&nbsp;كنند)، تناول نمایند.</b></font>(7)<br><font color="#000066">مرحوم «علاّمه مجلسى» در كتاب «زاد المعاد» گفته است كه بهتر است روز </font></span><font color="#000066"><span class="style25">نهم</span><span class="style10"> و </span><span class="style25">دهم</span></font><span class="style10"><font color="#000066"> ماه محرّم را روزه نگیرند، زیرا بنى&nbsp;امیّه این دو روز را براى بركت و شكر بر قتل امام حسین(علیه السلام) (به عنوان ظاهرسازى) روزه مى&nbsp;گرفتند; از طریق اهل&nbsp;بیت(علیهم السلام) احادیث فراوانى در مذمّت روزه این دو روز، مخصوصاً روزه روز عاشورا نقل شده است.</font><br><font color="#cc0000">همچنین در این روز، از </font></span><span class="style25"><font color="#cc0000">مزاح و خنده</font></span><span class="style10"><font color="#cc0000"> و دیگر سرگرمى&nbsp;هاى مسرّت&nbsp;بخش دنیوى خوددارى نمایند.</font>(8)<br>7ـ سزاوار است هنگام </span><span class="style20">غروب روز عاشورا،</span><span class="style10"> به یاد مصائب فرزندان و اطفال و زنان حرم امام حسین(علیه السلام) باشند،<font color="#cc0000"> زیرا آن هنگام از سخت&nbsp;ترین لحظات حرم آل پیامبر(صلى الله علیه وآله) بود. دشمنان سرمست از باده پیروزى، و اجساد شهیدان روى خاك كربلا، و زنان و كودكان نالان و گریان و پریشان بودند; در همان زمان دستور غارت و آتش زدن خیمه&nbsp;ها صادر شد</font>. اطفال یتیم، زنان بى&nbsp;سرپرست و كودكان تشنه، هر كدام به سویى مى&nbsp;دویدند و در آن میان، زینب و زین&nbsp;العابدین و امّ كلثوم(علیهم السلام) پناهگاه این مصیبت&nbsp;دیدگان بودند و همه غم&nbsp;ها را به دل و جان مى&nbsp;خریدند و همه دشوارى&nbsp;ها را بر خویش هموار مى&nbsp;ساختند، تا دیگران را آرام كنند.<br>در آن غروب، مصائبى بر خاندان رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) رفت كه قابل تصوّر نیست و اندوهى بر آنان فرود آمد كه قابل بیان كردن نمى&nbsp;باشد; مصائبى كه اشك&nbsp;ها را از دیده&nbsp;ها سرازیر مى&nbsp;سازد و اعماق روح و جان را آزار مى&nbsp;دهد.<br>8ـ سزاوار است عاشقان و علاقه&nbsp;مندان مكتب سالار شهیدان امام حسین(علیه السلام) در </span><span class="style20">روز عاشورا </span><span class="style10">برخیزند و بر رسول خدا و علىّ مرتضى و فاطمه زهرا و حسن مجتبى و سایر امامان از ذریّه آن حضرت(علیهم السلام) </span><span class="style25">سلام</span><span class="style10"> كنند و آنان را در این مصیبت&nbsp;هاى بزرگ، با دلى سوزان و اشكى روان </span><span class="style25">تسلیت</span><span class="style10"> گویند و این زیارت را بخوانند: <br></span></font></div><div class="style12"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span class="style10"><br></span></font></div><div class="style12"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span class="style10">بقیه در ادامه مطلب <br></span></font></div> text/html 2017-09-30T11:11:29+01:00 jalalsah.mihanblog.com jalal اعمال شب عاشورا http://jalalsah.mihanblog.com/post/688 <font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><div class="style8"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span class="style31">اعمال شب عاشورا </span></font></div><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><div id="translate_larg0" class="style10"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span class="style12"><span class="style18">براى شب عاشورا، دعا و نمازهاى بسیارى نقل شده است كه برخى از آنها به این شرح است:<br><font color="#cc0000"><b>1ـ </b></font></span><span class="style21"><font color="#cc0000"><b>احیاى شب عاشورا</b></font>;</span><span class="style18"> در روایتى از رسول خدا(صلى الله علیه وآله) آمده است كه «هر كس شب عاشورا را بیدار بماند (و به عبادت بپردازد); گویا عبادت فرشتگان را انجام داده است...».(1)<br>2ـ پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) فرمود: <b><font color="#990000">در</font></b></span><b><font color="#990000"><span class="style21"> شب عاشورا</span><span class="style18">، چهار ركعت نماز مى&nbsp;گذارى و در هر ركعت یك مرتبه </span><span class="style26">«حمد»</span><span class="style18"> و </span><span class="style27">پنجاه</span><span class="style18"> مرتبه سوره </span><span class="style26">«توحید</span></font></b><span class="style18"><b><font color="#CC0000"><font color="#990000">» را مى&nbsp;خوانى وقتى كه در ركعت چهارم سلام نماز را گفتى، ذكر خدا را بسیار بگو و بر رسول خدا(صلى الله علیه وآله) صلوات بفرست و تا مقدارى كه ممكن است بر دشمنان اهل بیت(علیهم السلام) لعنت كن.</font>(</font></b>2)<br><b>3<font color="#000099">ـ </font></b></span><b><font color="#000099"><span class="style27">صد</span><span class="style22"> </span></font></b><span class="style18"><b><font color="#000099">ركعت نماز بجا مى&nbsp;آورى، هر دو ركعت با یك سلام،</font></b> كه در هر ركعت یك مرتبه </span><span class="style26">«حمد»</span><span class="style18"> و </span><span class="style27">سه</span><span class="style18"> بار سوره </span><span class="style26">«توحید» </span><span class="style18">را مى&nbsp;خوانى و پس از پایان این نمازها، </span><span class="style27">هفتاد</span><span class="style18"> بار مى&nbsp;گویى: </span><span class="style22">سُبْحانَ اللّهِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ وَ لا إلهَ إلاَّ اللّهُ وَ اللّهُ اَكْبَرُ وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إلاَّ بِاللّهِ الْعَلِىِّ الْعَظِیمِ.</span><span class="style18"><br>رسول&nbsp;خدا(صلى الله علیه وآله) فرمود: كسى كه این نماز را بخواند - از مردان و زنان - وقتى كه بمیرد، خداوند قبرش را معطّر و خوشبو مى&nbsp;كند و هر روز - تا هنگام دمیدن صور - نورى وارد قبرش&nbsp;مى&nbsp;شود...(3)&nbsp; </span></span></font></div><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><div class="feuilleton"><font style="" size="3" face="Mihan-Yekan">1. اقبال، صفحه 555.<br>2. اقبال، صفحه 556.<br>3. همان مدرك، صفحه 555. </font></div><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><div class="style23"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font> text/html 2017-09-30T08:24:01+01:00 jalalsah.mihanblog.com jalal ایا باید به دعانویس مراجعه کنیم؟؟؟؟ http://jalalsah.mihanblog.com/post/691 <font size="3" face="Mihan-Yekan">ایا اگر مورد سحر واقع شویم باید به دعانویس مراجعه کنیم <br>ایا اگر ماشینمان گم شود می توانیم به دعانویس یا کسانی که علم دارند که ان وسیله کجا هست رجوع کنیم<br>اگر مراجعه کنیم چه میشود <br>در کلیپ چند دقیقه ای زیر آن را بررسی می کنیم</font><br><br><br>[http://www.aparat.com/v/y6PnH]<br><br> text/html 2017-09-27T13:04:27+01:00 jalalsah.mihanblog.com jalal لا یوم کیومک یا اباعبد الله http://jalalsah.mihanblog.com/post/687 <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" bordercolor="#111111" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="100%"> <p dir="rtl" align="justify"><font face="Mihan-Yekan"><font color="#000099" style=""><br>«مفضل بن عمر» از امام جعفر صادق علیه‌السلام و ایشان نیز از جد بزرگوارشان امام سجاد علیه‌السلام نقل کرده‌اند که: روزی امام حسین علیه‌السلام بر امام حسن علیه‌السلام (ایام مسمومیت) وارد شد و چون نگاهش به برادر افتاد شروع به گریستن کرد؛ امام حسن علیه‌السلام از برادر پرسید: ای اباعبدالله، چه امری باعث گریه تو شده است؟ امام حسین علیه‌السلام پاسخ داد: برای آنچه با تو انجام می‌دهند گریه کنم. <br>امام حسن علیه‌السلام فرمود: آنچه به من آید زهری است که به کامم ریزند و کشته شوم ولی ای اباعبدالله «</font><font color="#cc0000">لا یوم کیومک یا اباعبدالله</font><font color="#000099" style="">» روزی چون روز تو نباشد ، ۳۰ هزار مردی که مدعی هستند از امت جد ما محمد (صلوات الله علیه) هستند و </font><font color="#cc0000"><b>خود را متدین به دین اسلام می دانند، بر تو گرد آیند و هم‌دست شوند برای کشتن تو و ریختن خونت و هتک حرمت و اسیر کردن ذریه‌ات و زنانت و غارت بنه‌ات</b></font><font color="#000099" style=""><b>.</b> <br>در اینجاست که بر بنی‌امیه لعنت فرود آید و آسمان خاکستر و خون بارد و همه چیز بر تو بگریند حتی وحوش بیابان و ماهیان دریاها. <br>امالی ،شیخ صدوق ،مجلس 24، و مجلس 70 .</font><br></font></p></td></tr></tbody></table> text/html 2017-09-24T16:16:57+01:00 jalalsah.mihanblog.com jalal شیعه کیست؟؟ http://jalalsah.mihanblog.com/post/686 <p dir="rtl" align="justify"><b><br></b></p><p dir="rtl" align="justify"><b><font color="#000080" face="B Mitra"><font size="3" face="Mihan-Koodak">یک نفر از شهری دور نزد امام صادق علیه السلام آمد، حضرت از او سؤال کردند: «احوال شیعیان آن منطقه چگونه است؟» <br>آن مرد به نیکی از شیعیان یاد کرد و پاسخ داد: «دوستان خوبی داریم و بسیار مردم خوبی هستند.» <br>امام صادق پرسیدند: «آن‌هایی که این قدر تعریفشان می‌کنی، چه قدر به فقیرهایشان رسیدگی می‌کنند؟ به عیادت فقرا می روند؟ اغنیای آنها به فقرا انفاق می کنند؟» مرد گفت: «شما از رفتاری می‌گویید که در دوستان ما نیست!» <br>امام فرمود: «اگر این گونه نیستند، پس چگونه ادعا می‌کنند که شیعه‌ی‌ ما هستند!؟؟»<br>علامه مجلسی، بحارالانوار - جلد 68 - صفحه 168</font><br></font><br></b></p> text/html 2017-09-24T15:46:42+01:00 jalalsah.mihanblog.com jalal عاقبت دنیا طلبی نه دنیاست و نه آخرت http://jalalsah.mihanblog.com/post/685 <p dir="rtl" align="justify"><b><font size="3" color="#800080" face="Mihan-Koodak">عاقبت دنیا طلبی‼</font><font color="#000080" face="B Mitra"><font size="3" face="Mihan-Koodak"> <br><br>امام حسین علیه السلام ، یکی از یاران خود به نام بریر بن حضیر را نزد عمر بن سعد فرستادند تا او را نصیحت کند. عمر سعد در پاسخ به نصایح بریر گفت: «می دانم هر کسی که با حسین بجنگد و او را بکشد در آتش است!» بریر پرسید: پس چرا می خواهی با او بجنگی؟!<br>عمر سعد پاسخ داد:ای بریر! آیا می خواهی حکومت ری را رها کنم تا آنجا به کس دیگری برسد؟!<br>بریر نزد امام حسین برگشت و گفت: «عمر سعد می خواهد برای رسیدن به حکومت ری ، شما را بکشد!»<br>ابن اعثم، الفتوح ، جلد ۵ ، صفحه ۱۷۱</font><br></font><br></b></p>